S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R N A K Ä L L A

1901. 05. 23  -  1906. 06. 30

P O S T S T Ä M P L A R

Nedan ett cirkulär som omnämner Poststationen Barnakällas öppnande

Barnakällas Post historia.

Skånes Post anstalter

Till första sidan