S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R K Å K R A

Period 1    1874. 01. 01  -  1879. 03. 31

Period 2  1885. 08. 22 - 1920. 12. 31

POSTSTÄMPLAR   -  BREV   -   TIDTABELER  - VYKORT

Barkåkra hade Post utväxling enligt listan nedan år 1874.

Nedan ett cirkulär som visar Barkåkra Postens öppnade i period 2.

Barkåkras Post historia

Skånes Post anstalter

Till första sidan