S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L A N D S C R O N A .....1819 - 1830

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Redan under 1600 talet hade Landskrona postkontor.

Detta var under tiden som Skåne var Danskt.

Landskrona omnämns i en Posttaxa från 1668.

Jöns Andersson Tullnär vid stora tullen hade hand om postgöromålen under 15 års tid. (1659-1686 )

Se även på

LANDSKRONA 1830-1833.

LANDSCRONA 1834-1837.

LANDSKRONA 1837-1958.

Posttaxa från 1668 där Landscrona omnämns