G L U M S L Ö F   P O S T S T Ä M P L A R

Poststemplar

Normalstämpel 14

Stempelistan

Glumslöf har även använt en normalstämpel typ 16.

( Är mycket svår att hitta)

________________________________________

G L U M S L Ö F   R E K E T I K E T T

Typ. 1.2

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.