S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

G Å R D S T Å N G A.

..Period 1.1875. 01. 01 - 1879. 01. 31...

Period 2..1906. 02. 18 - 1958. 10. 31

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Den 1 janurai 1875 öppnades den första lantpoststationen i Gårdstånga.

Förste föreståndaren var bokhållare A. W. Svensson med ett årsarvode på 100 Kr.

Men redan 31 januari 1879 drogs postkontoret in.

För postföringen anställdes år 1875 kronolänsmannen S. Friberg i Odarslöv.

Han ansvarade för sträckan Lund - Gårdstånga med såkallad gångpostföring. Ersättningen var 80 öre per mil.

Den 2 oktober 1876 fortsatte gångposten till postorter enligt tidtabellen ovan.

Gårdstånga järnvägsstation här fans nu posten från 18 februari 1906