S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D E F V E L S T O R P...1885. 01. 01 - 1911. 09. 30

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Hur tillkom posten i Defvelstorp.

Posten kunde flytta in i ett befintligt stationshus i sten och det medförde inga kostnader för posten.

På plats fanns också en kompetent föreståndare.

Poststyrelsens tog fasta på detta och beslöt att en förenad post och järnvägsstation med namnet

Defvelstorp skulle inrättas och den öppnades i januari 1885.

Anders Petersson Linne blev dess första föreståndare med ett årsarvode på 180 kronor. 

Webbsidan uppdaterad 2015-02-15