S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B I L L E S H O L M S    G R U F V A   1876. 12. 01 - 1900. 07. 09

Poststämplar - Brev  -  Till första sidan

Landskrona-Ängelholms järnvägsbolag hyste oro för att det inte skulle öppnas någon poststation i stationshuset

Billesholms Grufva vid järnvägens öppnande.

Billesholms Grufva hade postutväxling med PKXP 36

Det fanns nämligen alldeles i närheten redan en poststation med namnet Billesholm som hade öppnats den 1 juni 1875 . 

I sitt brev till poststyrelsen framhöll bolaget följande.

" i Billesholmsortens länge och livfullt närda önskan och förhoppning att tillvaron

av postanstalt vid Billesholms station å Bjuv-Billesholmsbanan icke måtte avhålla Kungl.Generalpoststyrelsen

från inrättande av så beskaffad anstalt vid järnvägsstationen Billesholms grufva å Landskrona-Ängelholms

järnväg, enär senare järnvägen med sex tåg om dagen kan tillfredställa de av Billesholms Stenkols verks

omfattande affärsförbindelser med provinsens olika delar betingade behov av snabbare och lämpligare

postbefodring än den som kommer ortens och andra korrespondenter till del genom Billesholms poststation."

Poststyrelsens beslut blev att den 1 december 1876 öppna en poststation i Billesholms grufva.

Se även på följande stavningar och tidsperioder nedan.

BILLESH. GRUFVA 1900 - 1912

BILLESHOLMS GRUFVA 1912 - 1937

BILLESHOLMS GRUVA 1937 - 1943

Webbsidan uppdaterad 2020-07-24

Tillbaka till Skånes Postanstalter