S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A T T A R P

P O S T S T Ä M P L A R

Följande stämpeltyper har använts på Attarps Poststation.

Nst 16

Nst 14

Nst 59c A

Skånes Postanstalter

Till första sidan