J Ä R N V Ä G S P O S T 

  Typ. 1

Ystad - Gersnäs

1893 bildades Ystad – Gärsnäs Järnvägsaktiebolag (YGJ).

Till styrelse valdes greve A Posse, ordförande, Charlottenlund,

bankdirektör J Tengberg, borgmästare B Petersson, grosshandlare A Lindgren,

kronofogde C Holmgren och trafikchefen V Waldenström i Ystad,

häradshövdingen R Bennet, Hammenhög, riksdagsman L Jönsson Sandby,

hovpredikanten N Lindström, Glemminge och major S Bruzelius, Gyllerup.

Järnvägen från Köpingebro vid YEJ till Gärsnäs vid Simrishamns-Tomelilla Järnväg (CTJ) öppnades år 1894.

Redan från början samarbetade man med YEJ.

Åter till första sidan